Politika privatnosti


1.) ILIRIJA d.d. cijeni i poštuje Vašu privatnost te se obvezuje na zaštitu Vaših osobnih podataka.

Ovom Politikom privatnosti Ilirija d.d. ispitanicima pruža informacije o svrsi i pravnoj osnovi obrade njihovih osobnih podataka, primateljima ili kategorijama primatelja osobnih podataka, razdobljima u kojima će osobni podaci biti pohranjeni, njihovim pravima te kontakt podacima službenika za zaštitu osobnih podataka.

Politika privatnosti primjenjuje se u svim slučajevima kada Ilirija d.d. kao voditelj obrade obrađuje Vaše osobne podatake, osim u posebnim slučajevima kada je za obradu predviđena i/ili propisana primjena druge politike privatnosti koja bi imala prednost u odnosu na ovu politiku privatnosti.

2.) VODITELJ OBRADE I ZAKONSKI OKVIR OBRADE OSOBNIH PODATAKA

ILIRIJA d.d. za ugostiteljstvo i turizam, Tina Ujevića 7, Biograd na Moru, OIB: 25951496767, (dalje u tekstu: ILIRIJA d.d.). je voditelj obrade osobnih podataka u skladu s Uredbom EU 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (Opća uredba o zaštiti podataka) i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Nar. novine, br. 42/18.) te ostalim pozitivnim zakonskim propisima koji uređuju predmetno područje.

3.) SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU OSOBIH PODATAKA

ILIRIJA d.d. je imenovala službenika za zaštitu osobnih podataka kojeg možete kontaktirati na slijedeće načine:

a) dostavom upita na email adresu: dpo@ilirijabiograd.com i/ili

b) dostavom upita na adresu društva: ILIRIJA d.d., Tina Ujevića 7, 23210 Biograd na Moru, Republika Hrvatska, s naznakom: „za službenika za zaštitu osobnih podataka“.

4.) SVRHA PRIKUPLJANJA OSOBNIH PODATAKA

Osobne podatke prikupljamo, pohranjujemo i obrađujemo prvenstveno radi ispunjenja zakonskih obaveza sukladno važećim propisima dok pojedine podatke prikupljamo i u druge svrhe odnosno radi kontakta sa Vama.

Osnovne svrhe u koje i kada prikupljamo, pohranjujemo i obrađujemo Vaše osobne podatke su:

a) u svrhu rezervacije;

b) u svrhu registracije (check –in) u naše objekte;

c) u svrhu zaštite osoba i imovine, primjenom sredstava videonadzora;

d) u svrhu promidžbe (marketinga) te ispitivanja i ocjene zadovoljstva kupaca;

e) u svrhu slanja ponuda i naše interne statističke obrade podataka;

f) u svrhu održavanja nagradnih igara;

5.) PODACI POKRIVENI SUSTAVOM POLITIKE ZAŠTITE PRIVATNOSTI

Politikom privatnosti ILIRIJE d.d. pokriveni su slijedeći podaci: ime, prezime, datum rođenja, adresa,e-adresa, broj telefona/mobitela (podaci nužni za rezervaciju).

Uz podatke navedene u stavku 1. ove točke, prema postojećim propisima dužni smo prikupljati i slijedeće podatke:

Prezime i ime, mjesto, država i datum rođenja, državljanstvo, vrsta i broj isprave o identitetu, prebivalište (boravište) i adresa, datum i vrijeme dolaska, odnosno odlaska iz objekta, spol, temelj za oslobođenje od plaćanja boravišne pristojbe odnosno za umanjenje plaćanja boravišne pristojbe. (unos u sustav e-visitor).

Također, prikupljamo podatke dobivene primjenom sigurnosno-tehničkih mjera (videonadzor).

6.) PRAVNI OSNOV PRIKUPLJANJA

U odnosu na svrhu prikupljanja osobnih podataka iz točke 4., pravne osnove prikupljanja su:

a) zakonska,

b) ugovorna,

c) ključni interesi ispitanika ili druge fizičke osobe;

d) legitimni interes voditelja obrade koji preteže nad interesom ispitanika i/ili

e) privola ispitanika;

7.) KATEGORIJE PRIMATELJA OSOBNIH PODATAKA I PRIJENOS PODATAKA TREĆOJ ZEMLJI

Vaše osobne podatke koje smo sukladno zakonu obvezni prikupiti prilikom registracije gosta (check-in) prosljeđujemo u elektroničkom obliku u jedinstveni sustav prijave i odjave turista - eVisitor.

Podaci gosta/turista koje prikupljamo, obrađujemo i proslijeđujemo u sustav evisitor navedeni su u točci 5. politike privatnosti.

Vaše osobne podatke prosljeđujemo izvršiteljima obrade s kojima imamo zaključene ugovore o poslovnoj suradnji a koji nam omogućuju korištenje računalnih programa za upravljanje uslugama i pružanje ugostiteljskih i turističkih usluga. S takvim subjektima zaključujemo detaljne ugovore u kojima su jasno i nedvosmisleno regulirane njihove ovlasti i odgovornosti kod obrade osobnih podataka, a sve sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka.

Vaše osobne podatke možemo učiniti dostupnima trećim osobama i u drugim slučajevima, ali samo ako i kada smo to dužni učiniti temeljem Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka kao što je to npr. postupajući po zahtjevu suda ili drugog nadležnog tijela javne vlasti.

Vaše osobne podatke nastojimo ne prenositi „trećoj zemlji“. Međutim, ukoliko su takvi prijenosi nužni ili korisni u pružanju usluga, odnose s izvršiteljima obrade u trećoj zemlji reguliramo sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka.

8.) RAZDOBLJE POHRANE PODATAKA

Vaše osobne podatke pohranjujemo u vremenskom periodu:

a) podatke koja ILIRIJA d.d. prikuplja temeljem zakona i koji su nužni za izvršenje njenih zakonskih obveza - u trajanju propisanom važećim propisim;

b) podatke koje ILIRIJA d.d. prikuplja temeljem ugovornog odnosa s Vama - u trajanju potrebnom za istek zakonskih zastarnih rokova (tri/pet godina) odnosno i dodatno opravdno vrijeme potrebno da bi Vaš zahtjev upućen sudskom ili upravnom tijelu bio dostavljen Iliriji d.d.

c) podatke koje je ILIRIJA d.d. prikupila o imenu, prezimenu i vašoj email adresi temeljem legitimnog interesa u cilju izravnog marketinga – u trajanju od 10 godina (u bazi gostiju);

d) podatke koje je ILIRIJA d.d. prikupila temeljem privole – u trajanju dok se ne povuče privola ako obradu podataka temeljimo i na Vašoj privoli;

9.) PRAVA ISPITANIKA TEMELJEM OPĆE UREDBE O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

Korisnici naših usluga imaju sljedeća prava na temelju Opće uredbe o zaštiti podataka:

a) Pravo na pristup – čl. 15. Opće uredbe o zaštiti podataka;

Imaju pravo od voditelja obrade zatražiti potvrdu obrađuju li se Vaši osobni podaci, a ako se i obrađuju, imate pravo zatražiti pristup tim podacima i informacijama navedenima u članku 15. Opće uredbe.

b) Pravo na ispravak i brisanje (pravo na zaborav) – čl.16. i 17. Opća uredba o zaštiti podataka;

Imaju pravo bez odgađanja od nas ishoditi ispravak netočnih i dopunu nepotpunih osobnih podataka, među ostalim davanje dodatne izjave te brisanje podataka ako smatrate da smo Vaše podatke prikupili ili obradili suprotno Općoj uredbi. Vaše je pravo zatražiti od nas brisanje takvih podataka. U slučaju osnovanosti zahtjeva, podaci će biti izbrisani bez odgađanja.

c.) Pravo na ograničenje obrade –čl.18. Opća uredba o zaštiti podataka;

Imaju pravo od nas zatražiti ograničenje obrade osobnih podataka ako osporavaju točnost osobnih podataka, ako je obrada nezakonita i ispitanik se protivi brisanju podataka, ako ste uložili prigovor na obradu osobnih podataka te ako podaci nama više nisu potrebi, ali su potrebni Vama za postavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva.

d.) Pravo na prenosivost podataka –čl.20. Opća uredba o zaštiti podataka;

Imaju pravo zaprimiti osobne podatke koje se odnose na njega a koje je pružio u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te ima pravo prenijeti ih drugom voditelju obrade ako se obrada tih podataka temelji na privoli ili ugovoru i provodi se automatiziranim putem.

e.) Pravo na povlačenje privole;

Imaju pravo povući privolu (ako podatke obrađujemo na temelju dane privole), bez da to utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na toj privoli.

f.) Pravo na podnošenje prigovora;

Imaju pravo podnijeti prigovor nadzorno tijelu – Agenciji za zaštitu osobnih podataka (www.azop.hr), ako smatraju da je povrijeđeno neko njihovo pravo zajamčeno Općom uredbom o zaštiti podataka.

Vaša prava ostvarujete bez naknade, a samo iznimno uz naplatu administrativnog troška.

O naplati administrativnog troška koji imamo pravo naplatiti temeljem Opće uredbe o zaštiti podataka obavijestit ćemo Vas prije nego što isti nastane.

10.) SUSTAV VIDEONADZORA

ILIRIJA d.d. kao voditelj obrade ima legitimni interes provesti sigurnosno–tehničke mjere videonadzora, radi zaštite imovine i osoba, zboge čega je postavila nadzorne kamere koje snimaju zaposlenike i sve osobe koje se kreću u vidokrugu nadzorne kamere.

ILIRIJA d.d. na za to predviđeni način označava sva mjesta na kojima su postavljene kamere za videonadzor.

Snimke dobivene putem sustava video nadzora označene su poslovnom tajnom i obrađene u skladu s internim pravilima o sigurnosti ILIRIJE d.d.

Videozapisi se redovito presnimavaju tako da se automatski brišu nakon najviše 15 dana od dana snimanja. Iznimno, videozapisi se čuvaju duže ako su dokaz u postupku pred nadležnim državnim i tijelima javne vlasti.

11.) ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA DJECE

ILIRIJA d.d. ne želi i nema namjeru prikupljati osobne podatke djece, neće ih ni na koji način rabiti niti će ih odati trećima.

Dijete može dati svoju privolu isključivo u odnosu na eventualne usluge informacijskog društva i to dijete starije od 16 godina. Svaka druga obrada podataka djece ispod navedene dobne granice i druga obrada osim izričito navedene ovdje, za djecu do 18 godine života, dozvoljena je isključivo uz prethodnu privolu roditelja.

12.) STATISTIKA ,KOLAČIĆI I DRUGE TEHNOLOGIJE

Na našim web stranicama koristimo statističke programe kako bi smo analizirali trendove, pratili kretanja korisnika, prikupili šire demografske podatke te da bi iste bile što efikasnije.

Naši poslužitelji povremeno koriste cookie koji pamte koje ste stranice posjetili te tako ubrzavamo komunikaciju između vašeg računala i naših poslužitelja. Cookie je mala tekstualna datoteka koju pojedini internetski poslužitelji zapisuju na vaše računalo prilikom posjeta internetskoj stranici. Cookie ne čita podatke s vaših diskova ni podatke koje sadržavaju cookie drugih poslužitelja zapisane na vašem disku. 

Ako ste svoj internetski pretraživač tako konfigurirali, bit ćete upozoreni prilikom svakog zapisa cookie na vaše računalo. Svoj internetski pretraživač možete konfigurirati i tako da se onemogući zapisivanje cookiea na vaše računalo.

Informacije možemo također prikupljati korištenjem „pikselskih oznaka“, mrežnih signala, „praznih GIF-ova“ ili sličnih sredstava (zajedničkim nazivom „pikselske oznake“), koje nam omogućuju saznati kada posjećujete naš portal i kako koristite naše e-mail poruke ili oglase.

13.) PORUKA ELEKTRONSKOM POŠTOM

Kad nam šaljete elektronsku poštu (e-mail) s osobnim podatcima po kojima Vas je moguće identificirati, mi te podatke koristimo isključivo u svrhu ispunjenja Vaših zahtjeva.

14.) VAŠA SUGLASNOST

Popunjavajući formulare na našim internet stranicama jamčite da su informacije koje ste priložili točne, da ste poslovno sposobni, da imate sva prava sklopiti ovaj posao, te da ste u cijelosti suglasni da ILIRIJA d.d. Vaše podatke prikuplja i koristi u skladu sa Zakonom i uvjetima naše Politike privatnosti.

15.) POVEZNICE

Činimo sve što je u našoj moći kako bismo osigurali da sva preusmjeravanja s naših internetskih stranica upute vas i/ili vaše dijete na internetske stranice čiji je sadržaj kvalitetan u smislu da ne potiče negativnosti. Međutim, stranice i adrese na mreži brzo se mijenjaju i ne možemo uvijek jamčiti za sadržaj svake adrese na koju vas usmjerimo.

16.) IZJAVA O ZAŠTITI I PRIKUPLJANJU OSOBNIH PODATAKA I NJIHOVOM KORIŠTENJU

Ilirija d.d. obavezuje se pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza; informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici Ilirija d.d. i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

17.) IZJAVA O ZAŠTITI PRIJENOSA OSOBNIH PODATAKA

Zaštita osobnih podataka u skladu sa Općom uredbom o zaštiti podataka Europskog parlamenta i Vijeća broj 2016/679-Uredba te provedbe Opće uredbe o zaštiti podataka
Monri WSPay kao izvršitelj provođenja autorizacije i naplate kreditnih kartica postupa s osobnim podacima u svojstvu izvršitelja obrade te sa osobnim podacima postupa u skladu sa Općom uredbom o zaštiti podataka Europskog parlamenta i Vijeća broj 2016/679 te prema strogim pravilima PCI DSS L1 regulative o zaštititi upisa i prijenosa podataka.

18.) IZJAVA O KORIŠTENJU MONRI WSPAY

Ilirija d.d. koristi Monri WSPay za online plaćanja.
Monri WSPay je siguran sustav za online plaćanje, plaćanje u realnom vremenu, kreditnim i debitnim karticama te drugim načinima plaćanja. Monri WSPay kupcu i trgovcu osiguravaju siguran upis i prijenos upisanih podataka o karticama što podvrđuje i PCI DSS certifikat koji Monri WSPay ima. Monri WSPay koristi SSL certifikat 256 bitne enkripcije te TLS 1.2 kriptografski protokol kao najviše stupnjeve zaštite kod upisa i prijenosa podataka.

19.) PROMJENA I PRESTANAK UVJETA KORIŠTENJA

ILIRIJA d.d. zadržava pravo izmjene ili prekida svih ili bilo kojeg djela ovih internet stranica te uvjeta korištenja i politike privatnosti u bilo kojem trenutku. Promjene stupaju na snagu objavljivanjem na našim internet stranicama.